Jälkihuolto


Tenholahden Perhekoti tarjoaa perhekodilta itsenäistyville 18- 21 vuotiaille nuorille jälkihuoltopalveluita. Jokaisen nuoren kohdalla tehdään yksilöllinen jälkihuoltosuunnitelma yhteistyössä nuoren asioista vastaavan sosiaalityöntekijän, nuoren ja nuoren näin toivoessa, hänen vanhempiensa kanssa. Jälkihuoltosuunnitelmaan kirjataan jälkihuollon tarkoitus ja yksilölliset tavoitteet, sekä kunkin tahon vastuualueet. Jälkihuoltomme on suunnitelmallista ja tavoitteellista yhteistyötä nuoren kanssa kohti itsenäistä aikuisuutta.


Perhekoti aloittaa itsenäistymistaitojen harjoittelun nuoren kanssa jo aikaisessa vaiheessa sijoituksen aikana lisäten vastuita aina ikätason, nuoren omien kykyjen ja edistymisen myötä. Tavoitteena on, että nuori omaan asuntoon muuttaessaan omaa itsenäisen elämän perustaidot ja saa tarvittavan tuen niissä kohdin missä tuen tarvetta on ilmennyt.


Perhekodin jälkihuolto jaetaan kolmeen eri vaiheeseen, joiden jokaisen pituus määräytyy nuoren omien tavoitteiden, elämänhallintakykyjen, yhteisten sopimusten ja nuoren jälkihuoltosuunnitelmassa asetettujen tavoitteiden mukaan. Vaikka jokaisella perhekodistamme itsenäistyvällä nuorella on yksilölliset tavoitteet ovat jälkihuoltomme päätavoitteina opittujen elämänhallintataitojen ylläpitäminen ja kohentaminen, sekä itsenäiseksi, yhteiskunnassa omillaan pärjääväksi aikuiseksi kasvaminen.


Nuori laittaa ruoka